Liên hệ

Địa chỉ trường Đại học Hàng hải mang tên đô đốc G.I. Nhevelskoy:

Tòa nhà 50a, đường Verkhneportovaya, thành phố Vladivostok.
Mã bưu chính: 690003.

Số điện thoại : +7 (423) 230-12-51

Số điện thoại văn phòng tuyển sinh: +7 (423) 230-12-50

Số fax: +7 (423) 251-76-39

Địa chỉ E-mail: edu@msun.ru

Số điện thoại sĩ quan trực ban: +7 (423) 249-77-97

Số điện thoại ban trực: +7 (423) 241-46-23

Số điện thoại văn phòng hiệu trưởng : +7 (423) 230-12-51

Số điện thoại văn phòng hành chính: +7 (423) 251-52-43

Số điện thoại văn phòng giáo dục: +7 (423) 249-77-92

Email hỗ trợ thông tin trên website : web_support@msun.ru